https://mielanguage.net/wp-content/uploads/2021/06/video_2021-06-13_22-44-56.mp4

کارتون استیو و مگی

آموزش زبان با شعر Ice Cream and Healthy Food متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 51 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان…

Chocolate Cake با استیو

آموزش زبان با شعر Chocolate Birthday Cake متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 54 ثانیه 4 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!…

آموزش زبان با شعر Clean up Games

Clean up Games با استیو

آموزش زبان با شعر Clean up Games متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 0 ثانیه 5 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!…

آموزش زبان با شعر Royal Finger Family

آموزش Royal Finger Family با استیو

آموزش زبان با شعر Royal Finger Family متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 0 ثانیه 6 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!…

آموزش Body Parts

آموزش زبان با شعر Body Parts متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 50 ثانیه 5 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود…

آموزش زبان با شعر Blocks and Toys

آموزش Blocks and Toys با استیو

آموزش زبان با شعر Blocks and Toys متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 0 ثانیه 5 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!…

آموزش زبان با شعر Let's Play

با استیو و مگی Let’s Play

آموزش زبان با شعر Let’s Play متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 48 ثانیه 5 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود…

Kids Family Fun Trip آموزش

دانلود ویدئو متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 6 دقیقه 5 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود یا ثبت نام آموزش…

آموزش زبان با شعر Teddy Bear Picnic

Teddy Bear Picnic آموزش

آموزش زبان با شعر Teddy Bear Picnic متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 50 ثانیه 5 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد!…

آموزش زبان با شعر Chocolate Yummy

آموزش زبان انگلیسی با استیو و مگی

آموزش زبان با شعر Chocolate Yummy متاسفانه مرورگر شما این ویدئو را پشتیبانی نمی کند! دانلود 0 ثانیه 9 K ارسال واتس اپ توییتر تلگرام فیسبوک لیکداین برای مشاهده ادامه این ویدئو باید در وب سایت عضو شوید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. عضویت در سایت تنها 30 ثانیه زمان نیاز دارد! ورود…