About us

Mie ابتدا كار خود را با كادری محدود شروع كرد وبا توجه به استقبال وسيع دانشجويان،كارمندان ،اساتيد دانشگاه ها وديگر اقشارجامع از روش تدريس وكتاب هاي استفاده شده در اين دوره هابر آن شديم تا اقدام به افزايش محيط آموزشي كنيم،به اين ترتيب كه ابتدا با يك شعبه دربرج اداري-تجاري سمرقند درغرب تهران وسپس با…