بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیروز و ساعت های کلاس های آنلاین
0
دانیال پرسیده شده در 1 سال پیش

با سلام
احتراما در خصوص چگونگی برگزاری کلاسهای آن لاین و ساعات آن توضیح دهید.
با سپاس