بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیلول بندی داستانهای کوتاه انگلیسی
0
سینا پرسیده شده در 1 سال پیش

چگونه می توان فهمید یک داستان در سایت در چه لولی هست.