بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیمدت زبان گرفتن نمره 6 آیلتس
0
سمیه راستین پرسیده شده در 1 سال پیش

برای کسب آیلتس 6 چقدر باید زمان گذاشت؟