بخش پرسش و پاسخ دپارتمان زبان mieدسته بندی: عمومیمدرک زبان مورد نیاز برای پذیرش آمریکا
0
نیلوفر سلیمانی پرسیده شده در 1 سال پیش

سلام برای پذیرش از آمریکا چه مدرک زبانی مورد نیاز است؟