0
شیوا پرسیده شده در 8 ماه پیش

سلام
برای ویزا کار آلمان چه مدرکی مورد نیاز است؟