0
سمیرا مجد پرسیده شده در 1 سال پیش

برای کار در انگلستان باید مدرک زبان آلمانی ارائه داد؟