0
سمیرا مجد پرسیده شده در 8 ماه پیش

برای کار در انگلستان باید مدرک زبان آلمانی ارائه داد؟